چشم به راهت هستم تا .
من کنار پنجره سکوت ، چشم به راهت هستم تا تو برگردی
خسته و بی پناه گوشه این اتاق تاریک در میان جرقه ای روشن از اشک نشسته ام
لحظه ها بدون تو برای من دردناکند ، می دانم که از تو دورم و اما تو در بند بند وجودم جای داری .
کاش می دانستی روزگاری هرم نفس هایم بودی !!!