بس شنیدم داستان بی کسی
بس شنیدم قصه دلواپسی
قصه ی عشق از زبان هرکسی
گفته اند از نی حکایت ها بسی
حال از من بشنو این افسانه را
داستان این دل دیوانه
چشمهایش بویی از نیرنگ داشت
دل دریغا سینه ای از سنگ داشت
با دلم انگار قصد جنگ داشت
گویی از با من نشستن ننگ داشت