نبض ِ ترانه هایم به دست ِ توست,

اما تو, مثل ِ همیشه,

"بی تفاوت" با دوستانت در کافه ای نشسته ای,

سیگار میکشی,

و به سادگی ِ من میخندی . . .