من همون دیوونه ایم که هیچوقت عوض نمیشه...!!
همونی که همه باهاش خوشالن اما کسی باهاش نمی مونه...!!
همونی که مواظبه کسی ناراحت نشه اما همه ناراحتش میکنن...!!
همونی که تکیه گاه خوبیه اما واسش تکیه گاهی نیست...!!