من میروم...
ولی تنها دلخوشیم این است که روزی دور وقتی به عکسهای آلبوم قلبت نکاه میکنی،اگر من هم بودم،باخود بگویی یادش بخیر...