منم و ته سیگار هایی که فقط خودم می فهمم چقدر زیباست ،
منم و آهنگی که نمی دانم چند بار تکرار شده ...
منم و پاکت خالی ...
منم و آن فنجان قهوه ...
منم و خودم با یاد تو ....!