حــرف ِ تـــو کـه می شود...
مـن
چـقـدر نــاشیـانـه
ادّعــای بـی تــفاوتـی میکــنم ..!!!