امشب غمی ندارم
جام شرابم خالیست
عشق ندارم
همه چیز تعطیل!خاطره ها را به خاک سپردم.
سیگارها را دود کردم
امشب دیگر چیزی ندارم،جز یک تن که انهم دارم با ته سیگارها به آتش میکشانم