سیگــــــــار بهانه ای بیش نیست...
من خاطــــــــره هایم را پک میزنم...