بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون

چشمام خیره به نوره چراغ تو خیابون

خاطرات گذشته من و می کشه آروم

چه حالی داریم امشب زیر به یاد تو

من و بارون