تنهایی تو
هرچه باشد
بیشتر از دیوانگی های من نیست
درست در لحظه ای که می خواهم بیایم
سیگاری روشن می کنم
و از همه چیز برمی گردم
و هنگامی که می خواهم برگردم
راهم را باز به سوی تو کج می کنم

حافظ ایمانی