شب اول قبر

به کنار

ترسم از آن است ،
که دست در

موهایت نکرده

از دنیا بروم ...!