با کنایه....
میگویی...
نوشته هایم غم دارد.
حس میکنم...
درب صندوق ه خاطراتت را ببندم....
از فلاکت....
میمیرم.
باور کن.....
برای پس گرفتن حرفهایت.....
پر کردن ه جای خالی ات....
خیلی دیر شده.