بگذار بگویند دیوانه ام.....

پای آمدن تو
در میان باشد ،
ضریح که هیچ
به تمام درختان هم
دخیل می بندم ...!