من عاشق نیستم..
فقط وقتی حرف تو می شود
دلم سیگار می خواهد
تا بغضم را با دود قورت بدهم.
همین...........