عشق چیز عجیبی نیست
هرکس نام دیوانگی اش را چیزی می گذارد !

حافظ ایمانی