آدم وقتی یه حس تکرار نشدنی رو...
با یکی تجربه میکنه...
دیگه اون حس رو با هیچکس دیگه ای...
نمیتونه تجربه کنه...
بعضی حس ها خاص و ناب هستن...
مثل بعضی آدما !!!