هرچه سیگار دارم، در استکان جمع میشود....

هرچه دوستت دارم، در گلویم.....