چطور همه خاطرات همه دوست داشتن ها رو فراموش میکنن؟؟؟؟؟؟؟؟