عشق آدم رو داغ می کنه
دوست داشتن. آدم رو پخته میکنه
هر داغی یه روز سرد میشه
هیچ پخته ای روزی خام نمی شه