هزاران بار دیگرهم
از شانه ای به شانه ی دیگر بغلتی
این شب صبح نمیشود
اگر دلت گرفته باشد..