چقـــدر بــایــــــد بگـــــذرد
 
تـــــا مــــن در مـــرور خـــاطــراتـــم،
 
وقتــــی از کنـــار "تــو" رد میشــوم
 
تنـــــم نلـــرزد، بغضــــم نگیــــرد...!!