می دانی ...!؟

آدم های ساده... ساده هم عاشق می شوند...!

ساده صبوری می کنند...!

ساده عشق می ورزند...!

ساده می مانند...!

اما سخت دل می کنند...!

آن وقت که دل می کنند جان می دهند...!

سخت می شکنند٬ سخت فراموش می کنند..!

آدم های ساده …