همین که هستی
همین که لابلای کلماتم
نَفَس میکشی
راه میروی
همین که پناه ِ واژه هایم شده ای
همین که سایه ات هست
همین که کلماتم از بی "تو" یی
یتیم نشده اند
کافی‌ست برای یک عمر آرامش؛

باش!
حتی همین قدر دور
حتی همین قدر دست نیافتنی...