کودک ِدلم بلای جانم شده است
دیگر تو را در هر لحظه اش بهانه می گیرد
لطفن بیا و خودت پاسخش را بده...