چـه رازی در این جملـه است:

دوستت دارم "

که هرکـه مـے گــوید عاشـق تر میـشود !!!
و هرکـه مـے شنـود بـی تفاوت تـر...