من سکــوت می کنــم . . .
بــه احتـرام آن همــه "حــرف " . . .
کـه در دلــم مـُــــرد . . .
و تو شادمان آواز می خوانی که حرف "حرف" توست. . .