اعتبار آدمها به حضورشان نیست !

به دلهره ای است ؛

که در نبودنشان بوجود می آید ... !!!