انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند و آن شخص برایش یک غریبه باشد ؛می تواند با یک نفر بیست دقیقه وقت بگذراند و تا آخر عمر فراموشش نکند ...

=========================================

فکر نکنم متوجه بشی چی میگه گلم