با مـــن مـــــــدارا کن !

بعــــدها , دلت برایـــــــم تنگ خواهد شد !


علی صالحی