دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

عشق من
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
کافی ست عشق ... نافع و نافی ست ... عشق ِمن !
مژگان بکش که وقت تلافی ست ... عشق ِمن !

جاری ست عشق ... باد بهاری ست ... عشق من !
عشق است ... باغ آینه کاری ست ... عشق من !
زیباست عشق ... ماه فریباست ... عشق من !
دیدم قشنگ روی تو زیباست ... عشق من !

جان است عشق ... روح و روان است ... عشق من !
باران عشق و آب روان است ... عشق من !

خون است عشق ... شرح جنون است ... عشق من !
رو رو ! که دل ز عشق تو خون است عشق من !

یاغی ست عشق ... عطر اقاقی ست ... عشق من !
من کیستم ؟ فنای تو ... باقی ست عشق من ...

حافظ ایمانی ( جنون والقلم )