زمان بس کند میگذرد...
برای آنانکه در انتظارند؛....
بس تند می کذرد...
برای آنان که می ترسند؛...
بس طولانیست برای آنان که در اندوهند‌؛ ..
وبس کوتاه برای آنان که سرخوشند؛
اما
ابدی است برای آنان که
عاشقند.....