تلـــخ تـــرین قسمـــت...
اونجـــاســت کـــه...
آدم بــه خـــودش میگـــه...
چـــی فکـــر می کــردم...!
چــــی شــــد...!