به همین سادگی اتفاق می افتد می آید

و توی قــــلــــــبــــــت آرام می نشیند

و دیگر هیچکس را نمی بینی
حالا تـــــــــــــو

اسمش را هرچه می خواهی بگذار.