فقط چند لحظه کنارم بشین
یه رویای کوتاه تنها همین
ته آرزوهای من این شده
ته آرزوهای ما رو ببین
--------------------------
خیلی قشنگ می خونه احسان خواجه امیری خیلی ناراحت