درد منو کی می فهمی

عاشقتم چون بی رحمی

دوری ازم تا رویا شی

عاشقتم هر چی باشی

....

اگه به هم نمی رسیم

تو با تمام من برو

همن برای من بسه

که آرزو کنم تو رو

....................................................

اونوقت دوستان گیر دادن که چرا اینقد سیگار می کشی

آخه نمی دونن با تو و این سیگار لعنتی چقد خاطره دارم

دودش و گرفتی ناراحت

یاد باد آن روزگاران یاد باد