هوای بارونی .. کمی مستی ...
رانندگی توو خیابونای خیس ... تنهایی..
پاکت سیگار و فندک رو صندلی بغلی .. به جای تو...
روشن شدن فندک ... پک های عمیق ...
چه هوایی...ناراحت