مـــــردی ســیــگـــار به دست را که دیدی
به چشم تمسخر به او نگاه نکن !!
فکر نکن ســیــگـــار کشیدنش بـخـاطر بــی ارادگیش است!
بدان قـلـبـش پر است از زخــــــــــــــــم هایی که دیگران
با اراده محکم بر دل او نگاشته اند !!!
و دخـتـری سـیـگـــار به دست را که دیدی ،
فکر نکن او فاحشه است ،
بلکه بدان قلب او پر است
از غـــــــــم های مـــردانـــــه ای که با دود ســیــگـــار التیام پیدا میکند!!