فاصله یعنی
یک عمر دویدن
رفتن
برای رسیدن
یعنی
خستگی
یعنی نگاه تو 
بدون حس وابستگی!