مردانه که دلت بگیرد چه کسی می خواهد آرامت کند؟!؟!؟!

مردانه که بغض کنی چه کسی توانایی آرام کردنت را دارد؟!؟!؟!

مرد که باشی از دور، نمای کوهی را داری، مغرور، غمگین و تنها . . .

مرد که باشی شب که دلت بگیرد یک نخ سیگار روشن میکنی و خودت راپشت دودش پنهان میکنی!!!