گاهی شاید لازم باشد از یاد ببریم
یاد ِ همه ی آنهایی را
که با نبودنشان ، بودنمان را
به بازی گرفتند

به او بگویید
دیگر او های نوشته هایم را
به خود نگیرد
از این به بعد او دیگر آن او نیست...