در باز شد
در بسته شد
اول فکر کردم تو آمدی
به خودم که آمدم
دیدم خودم بودم
که از حال این خانه رفته ام

حافظ ایمانی