همگی از دروغ شنیدن بدمان می آید ...
ولی شنیدن حرف راست ظرفیتی را می طلبد که اکثرا ما نداریم و
فقط ادعایش را داریم..............