لعنت به این ســیگار
از باوفاییش خسته شدم...
چرا مثل همه ترکم نمیکنه؟؟