چه در دل ِ من
چه در سر ِ تو
من از تو رسیدم به باور ِ تو
تو بودی و من ،

به گریه نشستم برابر ِ تو
به خاطر تو
به گریه نشستم
بگو چه کنم ...