به دیدنم بیا مهربان
به قامت خم شده ی واژه ها می مانم ...
می بینمت
بی چرای محبت ایستاده ای و آفتاب گرم بودنت جاریست ...

 

یغما گلرویی