سیگارم چه زیبا کام میدهد.....

او تا صبح پیراهن سفیدش را برایم میسوزاند

و من از لبانش بوسه ها میگیرم

چه لذتی میبرم از این همخوابگی بی منت...

او از جان مایه میگذارد و من از عمر......