شبیه کسی شده ام که پشت دود سیگارش

با خود میگوید...

باید ترک کنم!
سیگار را

خانه را

زندگی را...

و باز پکی دیگر میزند...!!!