درد مرا شمعی میفهمد،

که برای دیدن یک چیز دیگر،

آتشش زدند.....