حیات از تو نوشتن
نوشتن حیات از توست
و تو نه در حیات آیی
نه حتی در نوشتار

حافظ ایمانی